bg-image

Lesen Untuk Membekal

Lesen Untuk Membekal Gas Melalui Talian Paip

Pelesenan firma-firma yang membekalkan gas melalui talian paip merupakan mekanisma utama dalam industri pengagihan gas kepada pengguna-pengguna berfungsi secara teratur, selamat dan ekonomik. Seksyen 11(1) menyebut bahawa taiada seorang pun boleh membekalkan gas melalui apa-apa talian paip melainkan jika orang itu dilesenkan di bawah Akta ini. Kuasa untuk mengeluarkan lesen diberikan kepada Suruhanjaya Tenaga selepas kelulusan oleh Menteri. Suruhanjaya Tenaga juga boleh menggantung atau menarik balik lesen sekiranya berlaku apa-apa pelanggaran syarat-syarat lesen yang ditetapkan.

Melindungi kepentingan pengguna

Untuk melindungi kepentingan pengguna-pengguna dan juga untuk membantu dalam operasi pembekalan gas, pemegang lesen diberikan tanggungjawab dan juga kuasa berhubung dengan pembinaan dan pengendalian talian paip dan pepasangan gas. Antara lain, pemrgang lesen bertanggungjawab dibawah Seksyen 14 Akta 501 untuk membekalkan gas kepada pemunya atau penghuni mana-mana premis di dalam kawasan pembekalan yang meminta gas dibekalkan. Untuk perkhidmatan tersebut, pemegang lesen dibenarkan mengenakan tarif, mendapatkan apa-apa bayaran dan cagaran bagi pembekalan gas. Pemegang lesen juga boleh menghentikan bekalan gas dalam keadaan-keadaan tertentu yang disebutkan di dalam Akta termasuk dalam keadaan
Berbahaya seperti apabila berlaku kebocoran, kebakaran atau letupan paip atau insiden-insiden lain yang boleh menjejaskan keselamatan pengguna dan orang awam.

Peraturan-peraturan bekalan gas memperuntukan dua jenis lesen yang boleh dikeluarkan di bawah Seksyen 11 Akta 501, iaitu;

 1. Lesen Gas Persendirian bagi mereka yang membekal dan menggunakan gas melalui talian paip di harta atau premisnya sendiri;
 2. Lesen Penggunaan Gas bagi melesenkan mereka yang membekal dan menjual gas melalui talian paip kepada pihak lain selain daripada pemegang Lesen Gas Persendirian. Mereka yang mendapatkan bekalan gas dari pemegang Lesen Penggunaan Gas tidak perlu mendapatkan Lesen Gas Persendirian.

Kriteria Meluluskan Permohonan Untuk Lesen Gas Persendirian.

 1. Pemohon mengisi borang JG 11 dan mengemukakan satu set dokumen sokongan yang lengkap seperti berikut:
  (a) Salinan surat Kelulusan Untuk Memasang (ATI)
  (b) Salinan surat Kelulusan Untuk Mengendali (ATO)
 2. Untuk Pemunya / penduduk di komplek komersil perlu mengemukakan dokumen berikut :
  (a) Nama orang kompeten / kontraktor yang dilantik
  (b) Nama orang bertanggungjawab bagi menjaga pepasangan di Premis.
  (c) Prosidur keselamatan bagi kendalian, senggaraan dan pembaikan pepasangan gas.
  (d) Mempunyai penyenggaraan berkala bagi pepasangan gas.
  (e) Mempunyai perancangan tindakan pembaikan kecemasan untuk dilaksanakan sekiranya berlaku
  kebocoran, kebakaran atau letupan pada system gas
  (f) Mempunyai perjanjian bertulis dengan kontraktor gas berdaftar atau pembekal gas yang mempunyai
  orang kompeten untuk kerja-kerja senggaraan berkala dan pembaikan kecemasan.
 3. Fi untuk Lesen Gas Persendirian dijelaskan di bawah Peraturan 9, Peraturan-peraturan Bekalan Gas 1997.

Kriteria Meluluskan Permohonan Untuk Lesen Penggunaan Gas.

 1. Pemohon mengisi borang JG 10 dan mengemukakan satu set dokumen sokongan yang lengkap.
 2. Latarbelakang syarikat:-
  a) berdaftar sebagai syarikat sendirian berhad di bawah Akta Syarikat 1965
  b) berpengalaman di dalam bidang gas
 3. Kedudukan kewangan syarikat:
  a) modal berbayar sesuai dengan aktiviti pembekalan gas
  b) kedudukan kewangan yang kukuh dari segi modal berbayar dan kemudahan kredit
  c) unjuran kedudukan kewangan syarikat yang berdaya maju
 4. Latarbelakang tenaga kerja syarikat yang memuaskan dari segi struktur organisasi, kekompetenan dan kepakaran
 5. Mempunyai peralatan dan kemudahan yang diperlukan bagi aktiviti pembekalan gas
 6. Kawasan dan pepasangan gas yang hendak dibekalkan adalah sesuai dan berdaya maju
 7. Syarikat mempunyai sistem dan tatacara yang sesuai bagi memastikan bekalan gas yang selamat, berterusan dan berkualiti
 8. Cadangan tarif dan caj yang munasabah